Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БФС 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Сдружение "Български Футболен Съюз", наричано по-долу "БФС”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://bfunion.shop (наричани по-долу Потребители), от друга.

Сдружение "Български Футболен Съюз" е сдружение регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с Булстат 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. ЦАР ИВАН АСЕН II-РИ №26, имейл адрес: sales@bfunion.shop за въпроси, свързани с поръчки, и support@bfunion.shop за въпроси относно всичко останало.

Сдружение "Български Футболен Съюз" е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 156511

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://bfunion.shop (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://bfunion.shop всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „БФС” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "БФС”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „БФС”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


Чл. 1. Услугите, предоставяни от „БФС” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „БФС” e електронен магазин, достъпен на сайта http://bfunion.shop, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга и покупко-продажба на предлаганите от БФС стоки и услуги.

ПОРЪЧКА

Чл. 2 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „БФС”, за да сключват договори с „БФС“ за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „БФС”.
(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга „БФС“ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 3 (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на „БФС”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 4 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „БФС” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 5 „БФС” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 6 (1) „БФС” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „БФС”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 7 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 8 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://bfunion.shop е възможно плащане чрез наложен платеж, чрез кредитна или дебитна карта и PayPal.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 9 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 10 „БФС” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „БФС”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА


Чл. 11 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „БФС” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „БФС“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „БФС“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „БФС“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „БФС” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) „БФС“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „БФС” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „БФС“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „БФС“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 12 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 13 „БФС” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ


Чл. 14 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) БФС не отговаря за естественото износване на стоките.

Чл. 15 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 16 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 17 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „БФС“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 18 (1) При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „БФС“ телефон или писмено чрез, посочения имейл. “БФС“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и e-mail за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 19 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако “БФС“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 20 (1) „БФС“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „БФС“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 21 (1) „БФС“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с поправката й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 22 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на поправка на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 23. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „БФС” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „БФС” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „БФС”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „БФС”, „БФС” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „БФС”.

Чл. 24. (1) „БФС” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „БФС” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „БФС” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 25. „БФС” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 26. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „БФС” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 27. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 28. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА


Чл. 29. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 30. (1) „БФС” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „БФС” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.[[[[
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

„БФС” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://bfunion.shop и на IP адреса на Потребителя.
„БФС” има право да събира и използва информация относно Потребителите след получаване на изрично и недвусмислено съгласие от Потребителите при извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, имейл, телефон, факс, адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „БФС”.

„БФС” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „БФС” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“БФС” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „БФС”, да изрази съгласие с Общите условия и да декларира, че е правоспособен.
Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „БФС” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “БФС” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „БФС” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “БФС” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което е посоченият от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „БФС”.
Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „БФС”.
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „БФС” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„БФС” събира и използва лични данни за Потребителите за целите на:

- директния маркетинг;
- финансово-счетоводна дейност;
- осъществяването на направените от Потребителите поръчки

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за посочените цели.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
- Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
- Достъп до собствените си лични данни;
- Коригиране (ако данните са неточни);
- Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
- Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
- Преносимост на личните данни между отделните администратори;
- Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
- Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
- Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
- Точността на личните данни се оспорва от Потребителя. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
- Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Потребителят е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Всеки Потребител има право да получи информация относно:

- Данните, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка
- Целите и правното основание за обработването;
- Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
- Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
- Срока на съхранение на личните данни;
- Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
- Информация за всички права, които субектът на данни има;
- Правото на жалба до надзорния орган.

Посочената информация не се предоставя, ако Потребителят вече разполага с нея.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:
- Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
- Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
- Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
- Извършва на оценка на въздействието върху защитата на данните;
- Складира всички лични данни единствено на сървъра на сайта, който има SSL сертификат.
- Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

БФС поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
- името и координатите за връзка на администратора
- целите на обработването;
- описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
- категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
- когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
- когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя.
Преди изпращане на поръчаната стока, „БФС” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
„БФС“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „БФС” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„БФС” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА


Органите, регулиращи дейността на „БФС“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
- Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
- тел: 0700 111 22
- email: info@kzp.bg
- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
- Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
- тел: 02/91-53-518
- email: kzld@cpdp.bg
- адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „БФС“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show


към страница 2